Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bilje

Na temelju odredbe članka 4. Odluke o  Savjetu mladih  Općine Bilje (“Službeni glasnik „  Općine  Bilje” broj 2/16)  i Odluke Općinskog vijeća Općine Bilje  o  pokretanju  postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Bilje javnim pozivom   (“Službeni Glasnik „  Općine  Bilje” broj 4/21) objavljuje se Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih  Općine Bilje

Cijeli tekst Javnog poziv za isticanje kandidature i Obrasi za predaju prijedloga možete preuzeti ovdje – LINK

Savjet mladih  Općine Bilje je savjetodavno tijelo  Općine Bilje  koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih  Općine Bilje broji 5. članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih  Općine Bilje mogu biti birane osobes prebivalištem i boravištem napodručju  Općine Bilje, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo i zamjenike članova u savjetu mladih imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Pravo isticanja kandidaturezačlanove i zamjenikečlanova Savjeta mladih  Općine Bilje imaju udruge, koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade , pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 20 mladih

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih  Općine Bilje dostavljaju se u roku 15. dana od dana objave,  a  najkasnije do _15.studenog  2021. godine

Skip to content