Odluke i dr. dokumenti

– Odluku o razvrstavanju dugotrajne imovine

– Odluka o imenovanju djelatnika za nepravilnosti

– OPĆI UVJETI Isporuke vodnih usluga opskrbe vodom za ljudsku potrošnju odvodnje otpadnih voda na području Općine Bilje, Općine Darda i Općine Jagodnjak – VODOOPSKRBA DARDA

–  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

– OPĆI UVJETI Isporuke usluge prikupljanja otpada – BARANJSKA ČISTOĆA

– Poslovnik o radu Općinskog vijeća

– Procjena rizika od velikih nesreća ma području Općine Bilje – 2017

– Odluka o načinu rada Dječjeg vrtića “Grlica”

– Odluka o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića Grlica Bilje za pedagošku godinu 2020/21.

– Inventarizacija okolišnih resursa Općine Bilje s preporukama za izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Općine

– POZIV NA DOSTAVU PONUDA (primjenom članka 12. Stavka 1. Podstavka 1.a) Zakona o javnoj nabavi) ZA IZRADU STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE BILJE