Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13., 85/15.) svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona. 

Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Pisani zahtjev može se podnijeti na propisanim obrascima. 

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Općinu Bilje je Zvjezdana Siler. 

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom na adresu : Općina Bilje, Kralja Zvonimira 1b, 31327 Bilje ili putem elektronske pošte: zvjezdana.siler@bilje.hr ; bilje@bilje.hr 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14 ) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14) https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html 

Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

 Odluka o imenovanju službenika 

Obrasci
 Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama
godina - 2023. - LINK
godina -2022. - LINK
godina -2021. - LINK
godina-2020. – LINK
godina-2019. – LINK
godina-2018. – LINK
godina-2017. – LINK 
godina-2016. – LINK

Skip to content