Gospodarenje otpadom

Raspored odvoza komunalnog otpada u 2024. godini

Rješenje o davanju Suglasnosti na Prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Bilje (Unikom d.o.o. Osijek)
Zaključak povodom očitovanja na Prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Bilje

Cijenik javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog optpada na području Općine Bilje – Unikom – 02.03.2023.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilje

Odluka – Prijedlog o cijeni usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – Cjenik

Zaključak povodom očitovanja na Odluku – Prijedlog o cijeni usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – Cjenik za područje općine Bilje

Rješenje o davanju Suglasnosti na Odluku – Prijedlog o cijeni usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – Cjenik za područje općine Bilje (Baranjska čistoća d.o.o.)

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada

Odluka o načinu pružanja jevne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilje

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018. – 2023. godine 

Plan gospodarenja otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018. – 2023. godine

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine  Bilje u 2017. godini

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine  Bilje u 2016. godini

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s’tom javnom uslugom

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području općine Bilje u 2017

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području općine Bilje u 2016. 

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada 2018   

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada 2017    

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Obrazac – Prijava nepropisno odbačenog otpada na području Općine Bilje 

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta – LINK

Raspored odvoza razvrstanog otpada u 2022. godini

Skip to content