Na osnovu Provedbenog plana, izvoditelj, tvrtka Pestrid d.o.o., izrađuje Operativni plan za provedbu deratizacije na području Općine Bilje, odnosno, detaljnu organizaciju i raspored plana , rada. Usluge deratizacije provoditi će se u periodu od 04. do 15. O9.2O2O. g

U navedenom periodu, usluga deratizacije provodit će se na slijedećim lokacijama:

- od 04-10.09.2020. naselja Lug, Kopačevo i Bilje.

- od 10-15.09.2020. naselje Bilje, Kozjak, Podunavlje, Zl. Greda i Tikveš.

Operativni plan provođenja sustavne deratizacije Općine Bilje