Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna Općine Bilje

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/15. i 37/21), članka 8. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Bilje(«Službeni glasnik Općine Bilje» broj 9/18) i članka 45. Statuta Općine Bilje («Službeni glasnik « Općine Bilje, broj 5/13., 3/14.  i  2/18. , – 3/18. pročišćen tekst, 2/20. i 2/21. ), Općinski načelnik Općine Bilje dana, 17. siječnja 2023. godine, objavljuje

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna Općine Bilje

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Bilje.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu:podrške) Općine Bilje  može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Bilje.

Odredbe koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Bilje  za maksimalno dva programa rada ili projekta s rokom provedbe do 31. prosinca 2023. godine.

Prihvatljivi troškovi definirani su Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Općine  Bilje (u tekstu: Pravilnik).

Općina Bilje financirati će samo one udruge koje ispune uvjete koji su definirani Pravilnikom i ovim Natječajem u kategorijama predviđenim Proračunom za 2023. godinu:                                 

Predviđeni Iznos sredstava  koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata kojima će se zadovoljiti potrebe Općine Bilje i ciljevi definirani strateškim dokumentima je 146.660,00 EUR.

Uvjeti koje podnositelji prijave moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna sredstva, odnosno stekli status korisnika financiranja (nastavno: Korisnici) su:

-udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar;

-udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;

-udruga mora biti registrirana na području Općine Bilje te aplicirani projekt ili programe realizirati  na području Općine Bilje

-udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine  Bilje ;

-udruga ne smije na natječaj prijaviti više od 2 programa ili projekta;

-udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Bilje ;

-udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga;

mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

-da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. -Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;

-da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna, županijskog ili proračuna Općine Bilje ;

-prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene ovim natječajem ( Pravilnikom).

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka pribavlja Povjerenstvo iz elektroničkih baza podataka.

Popis članova udruge i popis zaposlenika udruge u koliko ih ima (za udruge koje se prvi puta javljaju na natječaj)

Za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog  knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela donesena od  upravljačkog tijela podnositelja prijave s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela te presliku knjige prihoda i rashoda za prethodnu godinu;

Osim navedenog u stavku 1. ovog članka, dokumentaciji se   mogu   priložit i materijal o prezentaciji rada udruge (isječci iz novina, brošure, publikacije i slično) na najviše pet stranica.

Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilje ili na Internet stranicama Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, u pisanom obliku  dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Bilje, K. Zvonimira 1b, 31327 Bilje, uz naznaku: „NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna Općine Bilje – NE OTVARATI“.

Prijavitelji mogu prijavu na ovaj  natječaj s ukupno obveznom dokumentacijom dostaviti putem elektronske pošte na e-mail adresu: marija.francic@bilje.hr

Prijava u papirnatom obliku, kao i elektronska  prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom udruge.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave ovog  Natječaja.

Sva pitanja vezano uz natječaj mogu se postaviti na:

Općina Bilje

K. Zvonimira 1b tel: 031 751-400

fax: 031 751-410

email: marija.francic@bilje.hr i  iplascak2404@gmail.com

Cijeli tekst natječaja kao i priloge možete preuzeti ovdje u zip formatu – LINK

(Obrazac 1 –  Obrazac opisa programa ili projekta, Obrazac 2 –  Obrazac proračuna, Obrazac 3,   Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 4 –  Izjava o partnerstvu, Obrazac 5 –  Životopis, Obrazac 6 – Popis priloga, Obrazac 7 – obrazac za procjenu kvalitete prijave IZVJEŠTAJNI OBRASCI: Obrazac 8 – Opisni izvještaj projekta/programa rada, Obrazac 9. obrazac financijskog izvješća, Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava, Upute za prijavitelje, Izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja projekta, Izjava odgovorne osobe o  nepostojanju duga prema Državnom proračun i Proračunu Općine Bilje)

Skip to content