Nagrade EU-a za ekološku proizvodnju

Povećanje ekološke proizvodnje u poljoprivredi i akvakulturi uvelike pridonosi smanjenju upotrebe kemijskih gnojiva, pesticida i antimikrobnih sredstava te pozitivno utječe na klimu, okoliš, bioraznolikost i dobrobit životinja.

Zato je ekološka proizvodnja prepoznata kao čimbenik koji ima ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva europskog zelenog planastrategije „od polja do stola” i strategije za bioraznolikost. Komisija je stoga kao ciljeve koje treba postići do 2030. utvrdila 25 % poljoprivrednog zemljišta u EU-u pod ekološkim uzgojem i znatno povećanje ekološke akvakulture.

Kako bi poduprla taj cilj, Komisija je u ožujku 2021. donijela Akcijski plan za razvoj ekološkog sektora. Prema tom akcijskom planu, da bi se stimulirala ekološka proizvodnja, trebala bi rasti potražnja potrošača za ekološkim proizvodima. Za to je potrebna, među ostalim, veća informiranost javnosti o karakteristikama i prednostima ekološke proizvodnje.

Stoga taj akcijski plan uključuje uvođenje godišnjih nagrada za izvrsnost u ekološkom vrijednosnom lancu. Cilj je nagraditi najbolje i najinovativnije dionike u ekološkom vrijednosnom lancu koji pridonose smanjenju utjecaja poljoprivrede na okoliš i klimu i ostvarivanju ciljeva EU-ove strategije „od polja do stola” i strategije za bioraznolikost. Nagrade će prvi put biti dodijeljene u 2022.

Predviđeno je osam nagrada u sedam kategorija. Njima se odaje priznanje raznim dionicima u ekološkom vrijednosnom lancu koji su razvili izvrstan, inovativan, održiv i inspirativan projekt koji ima stvarnu dodanu vrijednost za ekološku proizvodnju i potrošnju. Poveznice na elektroničke obrasce za prijavu dostupne su od 25. ožujka 2022. do 8. lipnja 2022.

Kriteriji prihvatljivosti

Prijave za nagrade EU-a za ekološku proizvodnju moraju ispunjavati sljedeće kriterije prihvatljivosti:

a) Prijave se podnose od 25. ožujka 2022. do 8. lipnja 2022. u 23:59:59 (CEST – Central European Summer Time) putem poveznica dostupnih u odjeljku kategorije nagrada i nagrade na ovoj ineternetskoj stranici.

b) Prijave moraju biti na jednom od službenih jezika Unije.

c) Podnositelji prijava moraju biti pravne ili fizičke osobe s poslovnim nastanom odnosno prebivalištem u jednoj od 27 država članica EU-a.

d) Prijavljeni projekt mora biti lociran u EU-u i jasno se odnositi na jednu od sedam kategorija / osam nagrada za 2022. Jedan te isti projekt ne može se prijaviti za više kategorija / nagrada. Svaki podnositelj prijave može se prijaviti samo za jednu nagradu. Po nagradi se može dostaviti samo jedna prijava.

e) Projekt bi trebao biti ili već u potpunosti proveden ili dovoljno uznapredovao, tako da ga žiri može ocijeniti (tj. provedba treba biti toliko uznapredovala da je vidljivo ostvarenje ciljeva).

f) Posebni kriteriji prihvatljivosti za svaku kategoriju:

 • Najbolja ekološka poljoprivrednica i Najbolji ekološki poljoprivrednik: certificirani u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda
 • Najbolja ekološka regija: nema posebnih kriterija prihvatljivosti
 • Najbolji ekološki grad: nema posebnih kriterija prihvatljivosti
 • Najbolji ekološki „biookrug”: „biookrug” je definiran kao zemljopisno područje na kojem poljoprivrednici, građani, gospodarski subjekti u turizmu, udruge i javna tijela sklapaju sporazum o održivom upravljanju lokalnim resursima, vodeći se ekološkim načelima i praksama
 • Najbolji ekološki MSP: poduzeće certificirano u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/848, koje je u skladu s definicijom MSP-ova (poduzeće koje zapošljava manje od 250 osoba i čiji godišnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR i/ili čija ukupna godišnja bilanca ne prelazi 43 milijuna EUR) i čija je proizvodnja 100 % ekološka (što podrazumijeva ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja)
 • Najbolji trgovac ekološkim prehrambenim proizvodima na malo: poduzeće certificirano u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/848 koje prodaje isključivo certificirane ekološke proizvode (što podrazumijeva ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja, isključujući neprehrambene proizvode ili prehrambene proizvode koji nisu dostupni u ekološkoj kvaliteti)
 • Najbolji ekološki restoran: restoran koji na jelovniku ima isključivo certificirane ekološke proizvode (što podrazumijeva ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja), ako je to moguće (u skladu s Uredbom (EU) 2018/848).

Kriteriji za odabir

Žiri za nagradu EU-a za ekološku proizvodnju ocijenit će sve prihvatljive prijave na temelju sljedećih horizontalnih kriterija za odabir:

 • Izvrsnost: dobitnik nagrade mora imati osmišljenu izvrsnu inicijativu sa stvarnom dodanom vrijednošću za ekološku proizvodnju, što znači dobre rezultate i učinak projekta s obzirom na njegove početne ciljeve. Mora se pokazati utjecaj projekta na regiju ili područje kao i stvarni rezultati projekta u odnosu na njegove početne ciljeve.
 • Inovativni karakter projekta u odabranoj kategoriji: projekti ne smiju biti „obični”, nego demonstrirati nove pristupe, nove organizacijske metode ili razvoj novih (ili znatno) poboljšanih rezultata za ekološku proizvodnju. Kriteriji za mjerenje inovativnog karaktera za svaku kategoriju detaljnije su objašnjeni u odgovarajućem odjeljku za dotičnu kategoriju.
 • Stupovi održivosti projekta (okolišni, socijalni i gospodarski): za svaki projekt treba pokazati da je održiv i da ima budućnost kao samostalna inicijativa ili projekt.
 • Prenosivost i mogućnost ponavljanja projekta negdje drugdje u EU-u: za svaki projekt treba pokazati da je primjer dobre prakse u širem kontekstu (odnosno na razini EU-a) i da inspirira ili bi mogao inspirirati druga mjesta. Osim toga, ciljevi i rezultati projekta trebali bi biti jednostavni za priopćavanje.
Skip to content