JAVNI OGLAS

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu „Susjedska pomoć u Baranji„ iz programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” za radno mjesto – radnica za pomoć u kući.

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: naselja Općine Bilje, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 19
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: ne
Natječaj vrijedi od: 12.02.2021. do: 25.02.2021. 

Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

J A V N I  O G L A S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Susjedska pomoć u Baranji“ – radnica za pomoć u kući

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu „Susjedska pomoć u Baranji„ iz programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” za radno mjesto – radnica za pomoć u kući.

Program “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ sukladan je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU. Naglasak je na promicanju socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, uključivanjem kao sudionica nezaposlene žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Razina obrazovanja:
– nezavršena osnovna škola
– završena osnovna škola
– završena srednja škola 3 godine
– najviše završena srednja škola 4 godine

Ciljane skupine: nezaposlene punoljetne žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Predviđeno trajanje zaposlenja: do 12 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Opis poslova:
– obavljanje kućanskih poslova (pospremanje i čišćenje kuće, donošenje ogrjeva, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni i osobnom izgledu, usluga plaćanja računa i nabave namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova.
Svaka žena će pružati potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Uvjeti za prijam u radni odnos:
– punoljetnost
– nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

Prijavnom obrascu obvezno priložiti:
– životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis)
– presliku iskaznice (osobna ili boravišna)
– presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja
– osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu
– potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog oglasa)
– ispis staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-knjižica) ne stariji od dana objave oglasa
– vlastoručno potpisanu izjavu o pristanku na osposobljavanje (obrazac 2)

Podnositeljice prijave u obrascu 1 Prijava za radni odnos, obvezno označiti kojoj skupini pripada te prilaže odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela o svom statusu (npr. za žene s invaliditetom, potvrda iz registra).
Obrazac 1 Prijava za radni odnos i obrazac 2 Izjava o pristanku na osposobljavanje se može preuzeti na  web stranici www.udruzenje-baranja.hr .

Napomena: izabrane kandidatkinje koje imaju završenu osnovnu školu, odnosno srednjoškolsko obrazovanje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja bez obzira na stupanj i smjer stručne spreme. Osposobljavanje će se provesti na početku provedbe
projekta, a početak rada se planira početkom svibnja 2021.
Isprava o školskoj spremi koja se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog oglasa ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po Javnom oglasu.

S kandidatkinjama koje ispunjavaju uvjete iz Javnog oglasa obavit će se intervju/razgovor za posao. Uspješne kandidatkinje će biti obavještene o terminu razgovora za posao.

Ako kandidatkinja ne pristupi po pozivu na intervju  smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava, bit će obaviještene u zakonskom roku.

Prijaviteljice Javnog oglasa  su izričito suglasne da Udruženje „Baranja“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Udruženje „Baranja“ Lug zadržava pravo poništenja Javnog oglasa, bez posebnog objašnjenja.
Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici: Udruženje „Baranja“ Petefi Šandora 92 31328 Lug s naznakom  “Povjerenstvo za zapošljavanja žena – „Susjedska pomoć u Baranji“, poštom   zaključno sa 25.02.2021. do 13,00 sati. Podnositeljica prijave  prijave  na oglas  sama snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave poštanskom pošiljkom.

Poslodavac

Poslodavac: Udruženje „Baranja“ Šandora Petefija 92  31328 Lug

Kontakt telefon: 750-891, 322-622

Skip to content