Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Bilje(«Službeni glasnik Općine Bilje» broj 9/18) i članka 45. Statuta Općine Bilje («Službeni glasnik « Općine Bilje, broj 5/13., 3/14.  i  2/18. , – 3/18. pročišćen tekst i 2/20. ), Općinski načelnik Općine Bilje dana, 11. studenog  2020. godine, objavljuje NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz proračuna Općine Bilje

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Bilje.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu:podrške) Općine Bilje  može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Bilje.

Odredbe koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Bilje  za maksimalno dva programa rada ili projekta s rokom provedbe do 31. prosinca 2021. godine.

Prihvatljivi troškovi definirani su Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Općine  Bilje (u tekstu: Pravilnik).

Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilje ili na Internet stranicama Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Bilje, K. Zvonimira 1b, 31327 Bilje, uz naznaku: „NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz proračuna Općine Bilje – NE OTVARATI“.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom udruge.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave ovog  Natječaja.

Cijeli tekst natječaja sa obrascima, godišnjim planom i Odlukom o raspodjeli možete preuzeti ovdje u zip file – LINK

Skip to content