Prijava na Javni oglas za radni odnos na određeno vrijeme u projektu „SUSJEDSKA POMOĆ“, programa „ZAŽELI-FAZA II“

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu Susjedska pomoć iz programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” za radno mjesto – radnica za pomoć u kući.

Program “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ sukladan je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Razina obrazovanja:
– nezavršena osnovna škola
– završena osnovna škola
– završena srednja škola 3 godine
– najviše završena srednja škola 4 godine

Ciljane skupine: nezaposlene punoljetne žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Predviđeno trajanje zaposlenja: do 12 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Opis poslova:
– obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni, nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova.
Svaka žena će pružati potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Uvjeti za prijam u radni odnos:
– punoljetnost
– nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

Prijavnom obrascu obvezno priložiti:
– životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis)
– presliku iskaznice (osobna ili boravišna)
– presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja
– osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu
– potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog oglasa)
– ispis staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– vlastoručno potpisanu izjavu o pristanku na osposobljavanje (obrazac 2)

Podnositeljice prijave u obrascu 1 Prijava za radni odnos, obvezno označiti kojoj skupini prijaviteljica pripada te prilaže odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela o svom statusu (npr. za žene s invaliditetom, rješenje o invaliditetu).
Obrazac 1 Prijava za radni odnos i obrazac 2 Izjava o pristanku na osposobljavanje se može preuzeti u Općini Popovac, radnim danom, ili na njihovim web stranicama.
Napomena: izabrane kandidatkinje koje imaju završenu osnovnu školu, odnosno srednjoškolsko obrazovanje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja bez obzira na stupanj i smjer stručne spreme. Osposobljavanje će se provesti na početku provedbe projekta, a početak rada se planira u siječnju 2021.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog oglasa ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po Javnom oglasu. S kandidatkinjama koje ispunjavaju uvjete obavit će se intervju na temelju kojeg će se sačiniti lista prioriteta. Poziv na intervju će se obaviti telefonskim pozivom.
O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava, bit će obaviještene u zakonskom roku.
KD „Laško“ Lug zadržava pravo poništenja Javnog oglasa, bez posebnog objašnjenja.
Prijave se podnose s naznakom “Povjerenstvu za zapošljavanja žena – ZAŽELI – faza II“, poštom ili e mailom (tražena dokumentacija u .pdf formatu), najkasnije do 03.11.2020. do 13,00 sati.

Poslodavac

Poslodavac: KULTURNO DRUŠTVO ‘LAŠKO’ LUG

Kontakt:

pismena zamolba: Š. Peterfija 146, 31328 Lug

e-mailom: lasko.lug@gmail.com

OBRAZAC 1 Prijava za radni odnos

OBRAZAC 2 Izjava za osposobljavanje

Skip to content