Zahtjev za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 17 Veljača 2014 13:52

 

Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13) u tijeku je rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi. Rok ističe 31. ožujka 2014. godine i odnosi se i na bivše nositelje stanarskog prava na područjima posebne državne skrbi koji do sada nisu podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje.

Zahtjevi se mogu podnijeti u uredima državne uprave u županijama nadležnim prema mjestu u kojemu se traži stambeno zbrinjavanje, i to u sjedištu Ureda u Osijeku, Županijska 4, odnosno u nadležnim ispostavama:

- Ispostava Beli Manastir, Kralja Tomislava 53A, tel. 701-785 ili 701-784

- Ispostava Donji Miholjac, Vukovarska 1, tel. 630-330

- Ispostava Đakovo, Vijenac K. A. Stepinca 10, tel. 811-025

- Ispostava Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, tel. 614-232

- Ispostava Valpovo, Kralja P. Krešimira IV. 1, tel. 653-153

 Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave,
 2. uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 08. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva,
 3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,
 4. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine,
 5. potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina,
 6. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u prethodnoj godini,
 7. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut postupak za kaznena djela protiv Republike Hrvatske do pravomoćnosti sudske odluke.

 Za potrebe postupka podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje i ostalu potrebnu dokumentaciju na temelju zahtjeva nadležnog ureda državne uprave u županiji.

 Dokumentaciju iz točke 3., 4. i 5. potrebno je dostaviti za mjesta gdje je podnositelj imao prijavljena prebivališta od 08. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva kao i za mjesta svih boravišta u navedenom razdoblju.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje iz točaka 3. do 7. u trenutku podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Nepotpuni, odnosno nepravodobni zahtjevi, bit će odbačeni.

Osim navedenih, podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, sukladno članku 12. stavak 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi, obvezni su dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje iz članka 12.a, stavka 2., koje uvjete, odnosno kriterije propisuje Uredbom Vlada Republike Hrvatske a koji posebno uključuju stambeni status, uvjete stanovanja, prebivanje na određenom području, stručnu spremu, životnu dob, broj članova te broj djece u obitelji koja se stambeno zbrinjava, kao i statuse priznate po posebnim propisima hrvatskim braniteljima, invalidima, žrtvama nasilja u obitelji te izbjeglicama, prognanicima i povratnicima.

V A Ž N O

Podnositelji zahtjeva koji su bili na Listi prvenstva za 2013. godinu a nije im rješenjem ureda državne uprave utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje, ne podnose novi zahtjev već postojeći trebaju dopuniti­­­­­ do 31. ožujka 2014. godine potvrdom Ministarstva financija – Porezne uprave, potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili drugim odgovarajućim dokazom o primanjima u prethodnoj godini (2013.), zatim dokazima koji mogu utjecati na bodovanje prema Uredbi o bodovanju koju donosi Vlada RH, te drugim dokazima ako je došlo do promjene, npr. mjesta prebivališta, stjecanja vlasništva na nekretninama, broja članova obitelji i dr.

Dosadašnji podnositelji zahtjeva koji nisu bili na Listi prvenstva za 2013. godinu, kao i svi korisnici koji nikada nisu podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnose novi zahtjev za stambeno zbrinjavanje sa cjelokupnom dokumentacijom koja je potrebna. Rok za podnošenje zahtjeva je 31. ožujka 2014. godine.

Bivši nositelji stanarskih prava koji su do sada predali zahtjev za stambeno zbrinjavanje u skladu s dosadašnjim rokovima, bez obzira jesu li ili nisu na Listi prvenstva za 2013. godinu, ne trebaju podnositi novi zahtjev za stambeno zbrinjavanje. Uredi državne uprave u županijama njihove zahtjeve će rješavati po službenoj dužnosti te će se korisnici u tijeku upravnog postupka kontaktirati po potrebi.

Bivši nositelji stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi, ne mogu podnijeti zahtjev stambeno zbrinjavanje jer je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 42/13) istekao 31. kolovoza 2013. godine.

Za korisnike organiziranog smještaja u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj, postupak stambenog zbrinjavanja provest će se po službenoj dužnosti prema planu zbrinjavanja Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje te isti nisu u obvezi podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.

 LISTA PRVENSTVA ZA 2014. GODINU

Uredi državne uprave u županiji sastavljaju liste prvenstva za 2014. godinu do 30. travnja 2014. godine na temelju pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, u skladu s kriterijima koje Uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske, te ih objavljuju na svojim internetskim stranicama i oglasnoj ploči.

Na objavljene liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja prigovora u roku od osam dana od dana njihove objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči ureda državne uprave u županijama, a izvršne liste moraju biti objavljene do 31. svibnja 2014. godine.

 POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA SA LISTE PRVENSTVA ZA 2014. GODINU

Jedan od gore navedenih modela stambenog zbrinjavanja osigurat će se korisniku, sukladno pozitivnim propisima i osiguranim sredstvima, u gradu ili općini na području posebne državne skrbi.

Pravo na stambeno zbrinjavanje prema modelima stambenog zbrinjavanja donosi se rješenjem, u skladu s osiguranim sredstvima u državnom proračunu i raspoloživom stambenom fondu u državnom vlasništvu. Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruje se u skladu s listama prioriteta koje za tekuću godinu utvrđuju uredi državne uprave u županijama.

Ostali podzakonski akti koji se primjenjuju u poslovima stambenog zbrinjavanja:

 1. Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika (NN 133/13)

2. Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja (NN 133/13)

Obrasci:

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi koji sadrži:

- Izjavu podnositelja za sve modele stambenoga zbrinjavanja (obrazac I-01)

- Izjavu podnositelja za model D (obrazac I–0E)

 1. Izjava suvlasnika nekretnine za model D (obrazac I-OS)
 2. Izjava/suglasnost vlasnika nekretnine za model D – novonastala obitelj (obrazac I-OV)
 3. Izjava o odustajanju od zahtjeva (obrazac A3)
 4. Izjava o odustajanju od zahtjeva pojedinog člana (obrazac A4)
 5. Zahtjev za priznavanje statusa povratnika

POTREBITE OBRASCE MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Ažurirano: Ponedjeljak, 17 Veljača 2014 14:03
 

EU projekti