Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Bilje. PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 12:07

 

Temeljem članka 8. stavak 1. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj: 23/07) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bilje, („Službeni glasnik“ Općine Bilje broj: 1/08. i 3/08) Općinsko vijeće Općine Bilje upućuje

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE

SAVJETA MLADIH OPĆINE BILJE

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine BIlje. Savjet mladih Općine Bilje je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Bilje osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Bilje .

U okviru svog djelokruga Savjet mladih:

-                    raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za
mlade

-                    predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od
značaja  za unapređivanje položaja mladih

-                    predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade
te način rješavanja navedenih pitanja

-                    daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i
drugih akata od osobitog značenja za mlade

-                    sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za  mlade

-                    izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi

predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje
položaja mladih

-                    predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade

-                    skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje
položaja mladih

-                    predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada
Savjeta mladih

-                    po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne odnosno područne
(regionalne) samouprave na sjednice Savjeta mladih, te

-                    obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

II.

Savjet mladih Općine Bilje broji 5 članova, uključujući i predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih Općine Bilje mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Bilje , u dobi od 15 do 29 godina života.

Članove Savjeta mladih Općine Bilje bira Općinsko vijeće Općine Bilje na vrijeme od dvije godine.

III.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

IV.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku – na propisanom obrascu, i obvezno sadrže slijedeće podatke:

-          naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja (naziv udruge),

-          podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),

-          obrazloženje prijedloga

-          vlastoručnu potpisanu izjavu kandidata da prihvaća kandidaturu,

-          Čisto ispisanu listu s najmanje 10 potpisa mladih Općine Bilje u dobi od 15 do 29 godina

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom udruge.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

-          dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II.ovog poziva (preslika osobne iskaznice),

-          dokumentacija iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III.ovog poziva (preslika rješenja o upisu udruge, odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo tko je odgovorna osoba predlagatelja, preslika dijela Statuta iz kojeg je vidljivo da se predlagatelj bavi mladima).

Jedan predlagatelj može predložiti maksimalno 5 kandidata.

V.

Rok za dostavu prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Općine Bilje je 15 dana od dana objave na oglasnim pločama Općine Bilje i Web stranici Općine Bilje.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Bilje dostavljaju se na adresu:

Općina Bilje

Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje ,

K. Zvonimira 1b., Bilje

s naznakom: "Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Bilje "

VI.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VII.

Ako su podnositelju prijedloga za izbor kandidata Savjeta u postupku podnošenja prijedloga povrijeđena prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe. Žalba se podnosi Odboru za Statut , Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Bilje u roku 48 sati od dana odbijanja prijama prijedloga. O podnesenoj žalbi Odbor je dužan odlučiti u roku 48 sati od dana podnošenja žalbe.

VIII.

Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih Općine Bilje Odbor za izbor i imenovanja utvrdit će u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu prijedloga.

Lista kandidata biti će objavljena na oglasnim pločama Općine Bilje i web stranici Općine Bilje .

Obrasci za predaju prijedloga mogu se podići u Općini Bilje, ili preuzeti na dolje navedenim linkovima Web stranici Općine Bilje.

KLASA: 023-08/13-01/1

UR.BROJ: 2100/02-13-3

Bilje, 28. listopada 2013.g.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Igor Ružička,dipl.iur.v.r.

PRILOG:

Prijedlog kandidata za člana savjeta mladih

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

Očitovanje predlagatelja da je kandidat za člana Savjeta mladih predložen u skladu s aktima predlagatelja

Popis osoba koje podržavaju kandidaturu,

Ažurirano: Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 12:09
 

EU projekti