Javni poziv za predlaganje programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava proračuna Općine Bilje za 2014. godinu. PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Petak, 11 Listopad 2013 11:00

 

Načelnik Općine Bilje objavljuje:

JAVNI POZIV

za predlaganje programa i projekata nacionalnih zajednica i manjina, udruga građana i političkih stranaka, kulturno-umjetničkih društava, športskih društava, zdravstvenih neprofitnih organizacija , javnih ustanova, humanitarnih udruga , vjerskih zajednica te zaklada na području Općine Bilje za financijsku potporu iz sredstava proračuna Općine Bilje za 2014. godinu

I

Programi i projekti udruga za čije se sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Bilje jesu ona koji zadovoljavaju javne potrebe građana i od općeg su dobra.

II

Neće se sufinancirati programi koji se u cijelosti financiraju iz drugih izvora.

III

Financijski plan proračunskog korisnika za 2014. godine ne može biti veći od odobrenog iznosa koji se financirao u 2013. godini.

IV

Financijski plan proračunskog korisnika treba sadržavati prihode i primitke po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, obrazloženje financijskog plana.

V

Prijavnica za financijsku potporu može se podići u prostorijama Općine Bilje, K.Zvonimira 1B, Bilje, svakim radnim danom od 7,30 – 15,30 sati, a bit će i objavljena na službenim stranicama Općine Bilje.

VI

Uz popunjenu prijavnicu obavezno se predaju prilozi:

- registracija udruge

- financijski plan

- izvješće o namjenski utrošenim sredstvima ( sa dokazima – izvod žiro računa, blagajnički izvještaji, računi ) dobivenih iz Proračuna Općine Bilje u 2013. godini zaključno sa danom podnošenja prijave za Proračun 2014. godine.

Popunjenu prijavnicu s kompletnim prilozima treba dostaviti poštom ili osobno na adresu Općine Bilje, K.Zvonimira 1B, 31327 Bilje do 22.10.2013. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NAČELNIK

Željko Cickaj

Klasa: 402-08/13-01/26

Urbroj: 2100/02-13-3

Bilje, 10.10.2013.

Na dolje navedenim linkovima možete preuzeti obrasce za prijavu za natječaj, kao i UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2016. Izdanu od strane Ministarstva financija – Državna riznica.

Obrasci za sufinaciranje

Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave

Ažurirano: Petak, 11 Listopad 2013 11:23
 

EU projekti