Sl. glasnik 2011 - 2017 PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 30 Srpanj 2013 11:21

 

AKTI  OPĆINSKOG NAČELNIKA  OPĆINE BILJE
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2017. godine
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara
Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Bilje u 2017. godini
Zaključak
ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Bilje
 
Zaključak o davanju suglasnosti na Plana upisa u Dječjem vrtiću Grlica Bilje  za pedagošku godinu 2015/16.g.
 
Odluka  o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno - Bilje d.o.o. o poslovanju društva u  2016.g.
 
Odluka  o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru   poslovanja društva Komunalno  – Bilje d.o.o. za 2016.g.
 
Odluka  o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o.
 
Odluka  o raspodjeli dobiti  trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o. za 2016. godinu
 
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u VI. KRUGU natječaja  za prodaju građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Sjever“ u Bilju
 
Odluka o  1. izmjenama  i dopunama Programa  trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje  za 2017. godinu
 
Odluka o izmjeni i dopuni  Odluke o komunalnom doprinosu Općine Bilje
 
Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave usluge deratizacije i dezinsekcije za razdoblje 2017-2018 (OS 1/17)
 
Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji ceste i javne rasvjete u ulicama Biljske satnije ZNG RH i J.J. Strossmayera u Bilju (NMV 4/17)
 
Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na
 
izgradnji dječjeg vrtića u Kopačevu (NMV 2/17)
 
Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na nastavku
 
izgradnje zgrade Doma kulture u Lugu (NMV 1/17)
 
Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji ceste u ulici Ivana Mažuranića u Bilju (NMV 3/17)
 
Odluka- u povodu obilježavanja obljetnica braka
 
Odluka o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
 
 
IZVJEŠĆE o radu Općinskog načelnika Općine Bilje za period srpanj - prosinac 2016. godine
a ) PRIJEDLOG odluke o usvajanju izvršenja Programa trošenja sredstava  od zakupa
 i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje za 2016.g.
 b) IZVJEŠĆE o izvršenju programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2016.g.
 c ) IZVJEŠĆE o izvršenju programa  gradnje   komunalne infrastrukture u 2016.g.
 d ) PRIJEDLOG odluke o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u 2016.g.
            i to:
- javnih potreba u zdravstvu
- javnih potreba u športu
- javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
- javnih potreba u kulturi
- javnih potreba socijalno ugroženog pučanstva
PRIJEDLOG odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2016. godinu
PRIJEDLOG odluku o raspoređivanju rezultata poslovanja za 2016. godinu
PRIJEDLOG odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u V. KRUGU natječaja  za prodaju građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Sjever“ u Bilju
PRIJEDLOG  zaključka o  promijeni naslova Projektne dokumentacije i zaključivanju dodatka Predugovora  o kupoprodaji građevinskog zemljištau Poslovnoj zoni ''Sjever'' Bilje ( kupac Sibaris d.o.o.)
a ) PRIJEDLOG zaključka o raskidu  Predugovora  o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje (kupac PRETIUM d.o.o)
b ) PRIJEDLOG zaključka o Pismu namjere Bit Energy d.o.o. Ulica Jablanova 5, Osijek, za kupovinu građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje
a) PRIJEDLOG  zaključka o stavljanju van snage Zaključka o Nacrtu  odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek (KLASA:325-01/14-01/1, URBROJ: 2100/02-01-16-16)  od 18. travnja 2016. godine
b ) PRIJEDLOG zaključka u povodu razmatranja Nacrta odluke  o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek
PRIJEDLOG odluke o izradi  Strateškog  razvojnog programa  Općine Bilje
a ) PRIJEDLOG odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Izgradnja Dječjeg vrtića u Kopačevu)
b ) PRIJEDLOG odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Rekonstrukcija mrtvačnice i gradnja parkirališta za potrebe groblja u naselju Bilje)
c) PRIJEDLOG odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja u sportske građevine u naselju Bilje
PRIJEDLOG odluke o prihvaćanju ponude za otkup dijela zemljišta označenog kao  kč.br. 1182 i 1183 u k.o. Bilje
a) PRIJEDLOG izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2016.g.
 b) PRIJEDLOG zaključka o  prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Bilje u 2016.g.
 c ) PRIJEDLOG odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada
 d ) PRIJEDLOG odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada
PRIJEDLOG odluke o  isplati dara   umirovljenicima
PRIJEDLOG Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Bilje s financijskim učincima  za trogodišnje razdoblje 2017.-2019. godine
IZVJEŠĆA o radu komunalnog redara za 2016. godinu i prijedlogPlana i programa rada za 2017. godinu
PRIJEDLOG Programa o izmjena i dopuna Programa o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2017.g.
PRIJEDLOG Plana  izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Bilje.
 
ATI NAČELNIKA OPĆINE BILJE
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2016. godinu
Odluka o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2016. godini
 
AKTI STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE BILJE
Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Bilje za 2017. godinu
 
 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BILJE
Plan upravljanja imovinom Općine Bilje za 2017.g
Planprijmauslužbuza 2017. godinu
Plan savjetovanja s javnošću u 2017.g.
Odluka o utvrđivanju početne vrijednosti zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Bilje
 

SLUŽBENI GLASNIK br. 10, 16.12.2016. godine

1. a)  Prijedlog Zaključka  o  izvješću o radu Dječjeg vrtića Grlica  za pedagošku godinu    2015/2016

b) Prijedlog Odluke o Godišnjem  planu i  programu  rada   Dječjeg vrtića Grlica  za      pedagošku godinu 2016/2017.

2. a) Prijedlog 1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Bilje  za 2016. godinu i projekcija 2017. i 2018. godine

b) Prijedlog  1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2016. godini

c) Prijedlog 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u  predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2016. godini

d) Prijedlog 1. izmjene i dopune programa  trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta  vlasništvu države na području Općine Bilje za 2016. godinu

e) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2016. godinu  

f) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne   infrastrukture za  2016.  godinu 

3. Prijedlog odluke o usvajanju 1. izmjena i dopuna  proračuna Općine Bilje Za 2016. i  projekcije za 2017. i  2018. godinu 

4. Prijedlozi  odluka o usvajanju planova i programa  i to : 

5. Prijedlog odluke o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 

6. Prijedlog odluke o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2017. godini: 

- Program javnih potreba u kulturi za 2017.g. 

- Program javnih potreba u sportu za 2017.g. 

- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2017.g. 

- Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2017.g. 

- Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2017.g. 

7. Prijedlog odluke o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2017. godinu 

8. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

9. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

10.Prijedlog programa o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2017.g.

11.Prijedlog zaključka o Programu rada  društva Komunalno-Bilje d.o.o. za 2017.g.za djelatnosti koje se financiraju iz proračuna Općine Bilje 

12.Prijedlog odluke o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2017. godinu 

13.Prijedlog odluke o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 

14.Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom  vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj  - prosinac 2017. godine. 

15.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi 

a) Prijedlog odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Izgradnja ceste i javne rasvjete u ulicama Biljske satnije ZNG RH i J.J. Strossmayera)

b) Prijedlog odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020  (Rekonstrukcija Doma kulture u Vardarcu)

c) Prijedlog odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Rekonstrukcija Doma kulture u Kopačevu)

d) Prijedlog odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture u Bilju)

16.Prijedlog Odlukeo proglašenju Čingi-lingi čarde zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrom  od lokalnog značaja

17.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Belju d.d. za isplatu preplaćenih sredstava

18.Prijedlog  Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bilje u 2016. godine

AKTI NAČELNIKA :

Plan zimske službe 2016/2017

1. izmjene i dopune Plana nabave  Općine Bilje za 2016.g

SLUŽBENI GLASNIK br. 9, 18.11.2016. godine

Odluka o prostornom planu uređenja općine bilje( pročišćeni tekst)

 SLUŽBENI GLASNIK br. 8, 14.11.2016. godine

Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje (Izgradnja ceste u ul, Ivana Mažuranića u Bilju) unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2016/2017.godinu („Službeni glasnik“ Općine Bilje , broj 6/16 )

Ispravak odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bilje

SLUŽBENI GLASNIK br. 7, 26.10.2016. godine

Godišnji plan raspisivanja natječaja  i javnih poziva financiranja udruga u 2017. iz proračuna Općine Bilje

Odluka  o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Bilje namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2017. godini

SLUŽBENI GLASNIK br. 6, 29.09.2016. godine

Izvješće o radu načelnika Općine Biljeza period siječanj - lipanj 2016 godine

Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2016.godine.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu Općine Bilje     

a ) Prijedlog Odluke o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2016/17. godinu

b) Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu  stipendija studentima   za akademsku 2016/17.godinu

Prijedlog Odluke o dodjeli dara umirovljenicima- u povodu Božičnih blagdana 2016.g.

Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Bilje

Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Bilje za razdoblje od 2016. – 2021. g.

Prijedlog Odluke oizmjeni Odluke o povjeravanju obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti Komunalnom-Bilje d.o.o.

Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Bilje

Prijedlog Odluke o Programu rada Savjeta mladih Općine Bilje za 2017.g.

a ) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu Lajoša Košuta u Bilju

b ) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za Školsku ulicu u Vardarcu

c) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu Hrvatskih branitelja u Vardarcu

d) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu 15. siječnja u Lugu

e) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za Dubrovačku ulicu u Bilju

f) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za biciklističko-pješačku stazu u naselju Bilje (od Biljske stepe kroz Vatrogasnu ulicu, Komarčev prolaz, ulicu Košuta Lajoša do ulice Petefi Šandora i kroz park uz dvorac Eugena Savojskog do Školske ulice.

Prijedlog Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave opskrba električnom energijom za razdoblje 2017-2018.g. (NMV 1/16)

PrijedlogOdluke o sklapanju Dodatka Predugovoru o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje (Klasa:944-01/14-01/1, Ur.broj:2100/02-01-14-17) zaključenog dana 29.10.2014.g. između Ricarda društva s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Darda, Kudeljara 1A, OIB:83535297393, koje zastupa predsjednik uprave Milan Vrdoljak, kao kupca i Općine Bilje kao prodavatelja

MANDATNA KOMISIJA :

I Z V J E Š Ć E o podnesenoj pisanoj ostavci člana Općinskog vijeća Općine Bilje i ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenskom članu

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA :

PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje za 2016.g

Izmjene i dopune PLANA PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje za 2016.g

SLUŽBENI GLASNIK br. 5, 30.06.2016. godine

Zaključak o suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Grlica Bilje za pedagošku godinu 2016/17

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2015.g

Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja Općine Bilje u 2015.g

Odluka o usvajanju izvršenja programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje

Odluka o usvajanju izvršenja programa javnih potreba u 2015.g.i to Programa:

- javnih potreba u zdravstvu

- javnih potreba u športu

- javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi

- javnih potreba u kulturi

- javnih potreba socijalno ugroženog Pučanstva

Odluka o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno - Bilje d.o.o. o poslovanju društva u 2015.g

Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Komunalno –Bilje d.o.o. za 2015.g

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu   trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o.

Odluka o pokriću gubitaka za 2015. godinu trgovačkog društva

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Bilje

Odluka o dodjeli Javnih priznanja Općine Bilje

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u IV. Krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje

Odluka o postupanju u sudskom predmetu: Stvarno – Pravo vlasništva nekretnine tužitelja Zorana Nešića i Damira Nešića

Odluka o ponudi Arpada Stankovića iz Bilja, Kralja Zvonimira 8, vezano za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Bilje

Odluka o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave radova: otklanjanje nedostataka u dječjem vrtiću u Bilju

Odluka o provođenju žurnog postupka nabave usluge dezinsekcije komaraca

SLUŽBENI GLASNIK br. 4, od 20.04.2016.

Prijedlog odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Bilje

Izvješće o radu načelnika Općine Bilje za period srpanj-prosinac   2015. godine

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   za 2015.g.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.g

Prijedlog odluke o sklapanju dodatka Predugovoru o kupoprodaji građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje, zaključenog između KO-SA uslužni obrt i Općine Bilje od 28.01.2015.g.

Prijedlog odluke o davanju u zakup i kupoprodaja poslovnih prostora

Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Bilje

Prijedlog odluke o određivanju lokacije reciklažnog dvorišta za područje Općine Bilje

Prijedlog odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta na kč. br. 1207 k.o. Bilje.

Prijedlog odluke o produženju važenja Plana gospodarenja otpadom u općini Bilje za razdoblje 2008-2015.

Prijedlog odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge inventarizacije Općine Bilje s preporukom za izmjene i dopune Prostornog plana Općine Bilje

Prijedlog odluke o uspostavi registra imovine Općine Bilje

Prijedlog odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava“

Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bilje za 2016.g.

Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek

Zaključak o usvajanju izvješća o radu komunalnog redara za 2015. godinu i prijedlogPlana i programa rada za 2016. godinu

Prijedlog o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Bilje za period 2016-2019.g.

Prijedlog odluke o izmjeni dopuni odluke o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Bilje javnim pozivom

Prijedlog zaključka o odobravanju prenamjene sredstava subvencije

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Bilje

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara

AKTI STOŽERA ZAŠTITE

Plan rada stožera zaštite i spašavanja općine bilje za 2016

SLUŽBENI GLASNIK br. 3, od 20.03.2016.

Odluka o ispladi dara umirovljenicima

AKTI NAČELNIKA:

PROVEDBENI PLAN unaprjeđenja zaštite od požara na područjuOpćine Bilje za 2016. godine

SLUŽBENI GLASNIK br. 2, od 23.02.2016.

Zaključak povodom razmatranja Izvješća  o stanju u prostoru Općine Bilje

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

Odluka o pripremi dokumentacije i provedbi postupka javne nabave radova na izgradnji građevine: cesta u Livadskoj ulici u Lugu

Zaključak o potpisivanju sporazuma o sufinanciranju projekta Rekonstrukcija prometnih površina u centru Vardarca

Zaključak o kapitalnoj pomoći za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Kopačevo i spojnog cjevovoda Kopačevo-Bilje

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2015

Odluke o  dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

SLUŽBENI GLASNIK br. 1, 08.02.2016. godine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BILJE

Plan prijma u službu za 2015. godinu

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bilje

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini iz proračuna Općine Bilje

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Bilje namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2016. godini

Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Općine Bilje

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području

Odluke o savjetu mladih Općine Bilje

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA :

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2015. godini

 
SLUŽBENI GLASNIK br. 1, 28.04.2011. godine
ODLUKA o sufinanciranju cijene komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama Komunalno Bilje d.o.o.
ODLUKA o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o.
Odluka o sklapanju Aneksa broj: 400802-061991-00310217 Ugovora o financiranju izgradnje broj: 400802-061991-00310101 sa HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb „Elektroslavonija“ Osijek
ODLUKA o komunalnom doprinosu Općine Bilje.
ZAKLJUČAK o izmjeni teksta Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „ Sjever “ Općine Bilje.
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini.
ZAKLJUČAK o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2011. godinu
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2010. godini.
ODLUKA o izvješću o radu komunalnih redara za 2010. godinu i prihvaćanje Plana i programa rada komunalnih redara za 2011. godinu .
ODLUKU o izmjeni i dopuni ODLUKE o broju korisnika i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2010/2011.godinu...
ODLUKU o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Bilje u 2011. godini.
AKTI NAČELNICE
PROGRAM mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području općine bilje za 2011. godinu.
O d l u k a o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2011. godini.
ZAKLJUČAK o Planu operativne provedbe PROGRAMA aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Općine Bilje u 2011. godini predloženih.
 
ZAKLJUČAK o izvješću Mandatne komisije
Rješenje o razrješenju prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o razrješenju drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o izboru drugog dopredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
AKTI NČELNICE
O D L U K U O davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga
ODLUKU o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
AKT VODOOPSKRBE d.o.o. Darda
OPĆI UVJETE  ISPORUKE komunalne usluge opskrbe pitkom vodom na području Općine Bilje, Općine Darda i Općine Jagodnjak
 
Zaključak o subvenciji prijevoza učenicima srednjih škola i studentima sa područja Općine Bilje
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Sporazum o preuzimanju prava i obveza između BZ AGRO-DOM i HB PRODUKT d.o.o.
Zaključak o primanju k znanju zaključka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2011. godinu
Odluka o vrijednosti jedinične naknade NP za pripadajuću položajnu zonu .
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Bilje
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Bilje
Odluka o opozivu predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća.
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja.
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Mandatne komisije.
AKTI NAČELNICE
Zaključak o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2011.g.
 
AKTI NAČELNICE
Ponovna javna rasprava o Prijedlogu stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja "Središte" Bilje
 
ODLUK o naknadi za razvoj komunalnih vodnih objekata i uređaja za vodoopskrbu i odvodnju na vodoopskrbnom području Općine Bilje
Rješenja o imenovanju Ravnateljice Dječjeg vrtića Grlica Bilje..
Zaključak o prihvaćanju procjene ugroženosti stanovništva, materijala i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Bilje
Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2011/2012. godinu.
Odluka o usvajanju I. izmjenama i dopunama Programa GRADNJE objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g
Odluka o usvajanju I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.g.
Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine
Bilje za 2011.g. i projekcije 2012. i 2013.g. godinu
Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2011.g.
Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na izgradnji Javne rasvjete u Savskoj ulici u Bilju
Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva lokaciju dječjeg igrališta u Bilju.
Rješenje o imenovanju povjerenstva –Dom kulture u Lugu
Odluke o usvajanju izvješća državne revizije o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Bilje za 2010.g..
Odluka o ne davanju vjerodostojnog (autentičnog) tumačenja Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje broj:05/09) vezano uz nadležnost za imenovanje skupštine i nadzornih odbora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine.
I. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Bilje
Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora i trgovačkih društava u kojima Općina Bilje ima dionice ili udjele u vlasništvu.
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Bilje..
Zaključka o imenovanju povjerenstva po zamolbi Krenica d.o.o
 
ODLUKU o sufinanciranju cijene komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama Komunalno Bilje d.o.o.
 
ODLUKA o obustavi natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „ Sjever „ Općine Bilje.
ZAKLJUČAK - raspisivanje novog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „ Sjever „ Općine Bilje.
ZAKLJUČAK o prekidu postupka kupoprodaje između KO-SA d.o.o. i Općine Bilje po Natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u PZ „ Sjever „ Bilje
ZAKLJUČAK- Elatio d.o.o.
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.
ODLUKA o opozivu i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela
ODLUKA o opozivu i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
ODLUKA- gašenje Razvojne agencije Općine Bilje .
AKTI NAČELNICE :
ODLUKU o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanja Općine Bilje.
ODLUKA o obustavljanju od primjene Odluke Općinskog vijeća o ne davanju vjerodostojnog (autentičnog) tumačenja Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/09) vezano uz nadležnost za imenovanje skupštine i nadzornih odbora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine („Službeni glasnik“ Općine Bilje , br. 4/11.)
Odlukao Obustavljanju od primjene I. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik „ Općine Bilje , broj 4/11.) radi povrede Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Općine Bilje.
ODLUKA o obustavljanju od primjene Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela odnosno nadzornih odbora i trgovačkih društava u kojima Općina Bilje ima dionice ili udjele u vlasništvu.
 
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012g.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.
Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.g
Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Bilje za 2012.g….
Program javnih potreba u kulturi za 2012.g
Program javnih potreba u športu za 2012.g
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2012.
Program zadovoljavanja potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2012.g…
Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2012.g.
Plana razvojnih programa za 2012.g. i projekcije za 2013.g. i 2014.g
Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2012.g. i projekcije za 2013.g. i 2014.g…
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2012.g
2.Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g
2.izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011.g
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2011 . godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2011 . godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2011.godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Općine Bilje u 2011.godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području
Općine Bilje za 2011. godinu
Odluka o usvajanju 2. Izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Bilje za 2011.g. i projekcije 2012. i 2013.g…
Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2011.g
Odluka o isplati potpore poljoprivrednicima
Odluka o isplati dara umirovljenicima .
Zaključak o izgradnji javne rasvjete u naselju Vardarac
ODLUKA o subvencioniranju cijene komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama za fizičke ili pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Općine Bilje od strane Komunalno Bilje d.o.o.
 
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012g.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.
Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.g
Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Bilje za 2012.g
Program javnih potreba u kulturi za 2012.g
Program javnih potreba u športu za 2012.g
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2012.g
Program zadovoljavanja potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2012.g
Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2012.g.
Plana razvojnih programa za 2012.g. i projekcije za 2013.g. i 2014.g
Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2012.g. i projekcije za 2013.g. i 2014.g
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2012.g
2.Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g
2.izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011.g
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2011 . godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2011 . godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2011.godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Općine Bilje u 2011.godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području
Općine Bilje za 2011. godinu
Odluka o usvajanju 2. Izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Bilje za 2011.g. i projekcije 2012. i 2013.g…
Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2011.g
Odluka o isplati potpore poljoprivrednicima
Odluka o isplati dara umirovljenicima .
Zaključak o izgradnji javne rasvjete u naselju Vardarac
ODLUKA o subvencioniranju cijene komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama za fizičke ili pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Općine Bilje od strane Komunalno Bilje d.o.o
 
Odluka o dopuni Odluke o provođenju postupka javnog prikupljanja ponuda za odabir nositelja projekta Ribarska kuća-Kopačevo (Klasa:360-01/10-01/1, Ur.broj:2100/02-10-1).
Zaključak o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2011.g.
Pravilnik o isplati pomoći roditeljima novorođene djece u 2012.g.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima.
Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2011.g
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2011.g
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Bilje
Zaključak
AKTI NAČELNICE -
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2012. godinu
Odluka o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2012. godini
Plan prijema u 2012.godini
 
Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela odnosno nadzornih odbora i trgovačkih društava u kojima općina Bilje ima dionice ili udjele u vlasništvu („Službeni glasnik“ Općine Bilje , broj 4/11)
Zaključak o Razvojnoj agenciji Općine Bilje d.o.o
Zaključak u povodu razmatranja izvješća o Domu kulture u Lugu
Zaključak u povodu Izvješća Povjerenstva za donošenje prijedloga rješenja povodom zamolbe „Krenica“ d.o.o..
Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2012.g. .
Zaključak u povodu razmatranja izvješća Povjerenstva za stipendije
 
Rješenje o isplati dara umirovljenicima.
AKTI NAČELNICE :
Rješenje o određivanju službenika za informiranje
 
ODLUKA o izmjenama i dopunama
Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića «Grlica» Bilje
II. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Bilje
ODLUKA o IV. izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima i studentima
ODLUKA o izvješću o radu komunalnog redara za 2011. godinu i prihvaćanje Plana i programa rada komunalnog redara za 2012. godinu
 
Zaključak povodom razmatranja Prijedloga za mirno rješenje Spora Dani Varge
ZAKLJUČAK povodom razmatranja Izvješća o radu načelnice za razdoblje od 01.07. do 31.12. 2011.godine.
ODLUKA o raspoređivanju rezultata poslovanja u 2011.g.
Zaključak povodom izvješća i zapisnika sa obilaska trase po projektu Regionalni sustav odvodnje „Južna Baranja , podprojekt sustav odvodnje za naselje Bilje.
ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu
ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Zaključak o izvješću načelnice povodom Zaključka Općinskog vijeća o davanju suglasnosti na Sporazum o preuzimanju prava i obveza između BZ AGRO-DOM i HB PRODUKT d.o.o.,
Odluka o utvrđivanju prijedloga te opozivu i imenovanju članova nadzornog odbora Trgovačkog društva Komunalno - Bilje d.o.o.
AKTI NAČELNICE:
P L A N motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara
Plan operativne provedbe PROGRAMA aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatske na području Općine Bilje u 2012. Godini
 
ODLUKA o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu
trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o.
ODLUKA o raspodjeli dobiti za 2011. godinu trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o.
IZVJEŠĆE Mandatne komisije u povodu ostavke vijećnika Igora Jurića
 
ODLUKA – (Dom kulture u Lugu).
1.izmjene i dopune PRORAČUNA OPĆINE BILJE ZA 2012.g. I PROJEKCIJA ZA 2013. – 2014.g.
1. Izmjene i dopune PROGRAMA gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.godinu .
1. Izmjena i dopunu PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
1.izmjene i dopune PLANA razvojnih programa Općine Bilje za 2012.g. i projekcije 2013. i 2014.g.
1.izmjene i dopuna PROGRAMA javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi općine bilje u 2012.g.
ODLUKA o provođenju pregovaračkog postupka bez prethodne objave sa HEP d.d. Zagreb radi nabave radova na izgradnji niskonaponske mreže i javne rasvjete u Vardarcu.
ODLUKA o stavljanju van snage ODLUKE o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova i financijskih sredstava za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića u Bilju zaduživanjem kod izvođača radova
ODLUKA o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na izgradnji Dječjeg vrtića u Bilju .
ODLUKA o provođenju otvorenog postupka javne nabave usluge stručnog nadzora nad izgradnjom Dječjeg vrtića u Bilju .
Izvješće Mandatne komisije u povodu ostavke vijećnice Ive Drozdek.
AKTI NAČELNICE :
PLAN unapređenja zaštite od požara
na području Općine Bilje za 2012. god.
 
Odluka o izmjeni ODLUKE o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na izgradnji Dječjeg vrtića u Bilju.
 
Zaključak o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu (Klasa: 400-08/10-01/1, Urbroj: 2100/02-12-89, od 20.07.2012.g.).
Zaključak o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu: (Klasa: 400-08/10-01/1, Urbroj: 2100/02-12-90, od 10. kolovoz 2012.godine
Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanje za područje Općine Bilje.
Odluka o davanju suglasnosti na uknjižbu prava vlasništva Općini Petlovac
Odluka o davanju suglasnosti na uknjižbu prava vlasništva Općini Darda
Zaključak o imenovanju kandidata za mrtvozornike za područje Općine Bilje
AKTI NAČELNICE :
ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu, Klasa: 400-08/10-01/1, Urbroj:2100/02-12-89,od 20.07.2012.g.
ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu Klasa: 400-08/10-01/1, Urbroj: 2100/02-12-90,od10.09.2012.g.
 
ODLUKA O NAČINU organizacije obavljanja vodnih usluga i vlasničkog statusa nad objektima i uređajima komunalne infrastrukture
ODLUKA O SKLAPANJU ugovora o unosu nekretnina u trgovačko društvo Komunalno – Bilje d.o.o. i povećanju temeljnog uloga Općine Bilje u Komunalno – Bilje d.o.o. te stavljanju van snage odluke o sklapanju ugovora o unosu nekretnina u trgovačko društvo Komunalno – Bilje d.o.o. i povećanju temeljnog uloga Općine Bilje u komunalno – bilje d.o.o. („Službeni glasnik“ Općine Bilje broj: 6/2010)
AKTI NAČELNICE:
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje
 
Odluka o prihvaćanju ponude za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine Novi red 36. Lug (Ferenc Tot).
ODluka o donošenju Plana Civilne zaštite Općine Bilje.
OdlukA o davanju suglasnosti na uknjižbu prava vlasništva Općini Petlovac.
1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.g.
2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012.g.
2. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.g.
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2012.g.
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Općine Bilje u 2012.g.
Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2012.g.
Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Bilje za 2012.g. i projekcija 2013. i 2014.g.
Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje u 2012.g.
Pravilnik o dodjeli stipendija studentima.
Odluka o broju i visini stipendija Općine Bilje studentima.
Odluka o potpisivanu ugovora o javnim radovima izgradnje autobusnog ugibališta u Školskoj ulici u Bilju (E-MV 08/2012).
 
Odluka o I.izmjenama i dopunama Pravilnika o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Bilje u 2012.g.
RJEŠENJE o isplati dara umirovljenicima..
Zaključak o Analizi sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2012.g.
Pravilnik o isplati pomoći novorođene djece na području Općine Bilje u 2013.g..
Odluka o subvencioniranju cijene prijevoza redovitih studenata i dijela cijene prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Bilje
Zaključak o popisu fizičkih i pravnih osoba koje su imale prijavljenu i
utvrđenu štetu od elementarne nepogode , a koji prema Odluci Vlade
Republike Hrvatske ostvaruju pravo na otpis dijela zakupnine, naknade za
dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.
Odluka o potpisivanju ugovora o javnim radovima izgradnje Dječjeg igrališta u Bilju (E-MV 06/2012.)
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013.g.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g..
Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.g.
Program trošenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Bilje za 2013.g.
Odluka o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2013. godini......
1.)Programa javnih potreba u kulturi za 2013.g.
2.)Program javnih potreba u športu za 2013.g.
3) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 2013.g.
4) Program zadovoljavanja potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi 2013.g.
5)Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2013.g.
Plan razvojnih programa za 2013.g. i projekcije za 2014.g. i 2015.g.
Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2013.g. i projekcije za 2014.g. i 2015.g..
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2013.g.
Odluka o potpisivanju ugovora o zajedničkom ulaganju , izgradnji i načinu korištenja niskonaponske mreže i javne rasvjete u Vardarcu ( E-MV 3/2012.).
 
ZAKLJUČAK o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012.g.
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.
RJEŠENJE o isplati dara umirovljenicima ( Uskrsnica 2013).
I. IZMJENA I DOPUNA Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje studentima
ZAKLJUČAK o pokretanju postupka izmjene Statuta Općine Bilje
ODLUKA o tonskom snimanju sjednica Općinskog vijeća Općine Bilje
ODLUKA o potpisivanju ugovora o izgradnji dječjeg vrtića u Bilju (E-MV 01/2012,g.
Izvršenje i izvješće po Zaključku Općinskog vijeća u predmetu Dani Varga
ODLUKA o Izvješću o radu komunalnog redara za 2012.g. i prijedlog Plana i programa rada za 2013.g.
ZAKLJUČAK Osniva se Povjerenstvo za pripremu Prijedloga odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
AKTI NAČELNICE:
PLAN prijema u službu za 2013. godinu.
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2013.g.
Odluka o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2013. godini
ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu.
 
ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine
ZAKLJUČAK o izgradnji Doma kulture u Lugu.
SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bilje za 2013. g.
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje.
ZAKLJUČAK o potpori poljoprivrednicima Općine Bilje za podmirenje troškova usavršavanja.
 
IZVJEŠĆE mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Bilje
ODLUKA o izboru Mandatne komisije
ODLUKA o izboru Komisije za izbor i imenovanje
ODLUK A o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
ODLUKA o izboru Prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
ODLUKA o izboru Drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
ODLUKA o imenovanju Komisije za žalbe u postupku davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bilje u slijedećem sastavu
 
IZVJEŠĆE Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika Tomislava Velkog i početku mandata njegovog zamjenika Matije Baloga
ODLUKA o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2012.g. trgovačkog društva Komunalno –Bilje d.o.o
ODLUKA o raspodjeli dobiti za 2012.godinu trgovačkog društva Komunalno- Bilje d.o.o
ODLUKA o provođenju otvorenog postupka javne nabave sanacije divljeg odlagališta „Bilje“ (MV 01/2013) i potpisivanju ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju programa sanacije divljeg odlagališta „Bilje“ na području Općine Bilje
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnih odnosa
ODLUKA o izmjenama Odluke o naknadi za rad načelnika i zamjenika načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
ZAKLJUČAK o zakonskom zastupniku osnivača Trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o
ODLUKA o opozivu, razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Vodoopskrbe d.o.o. Darda
ODLUKA o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
ODLUKA o osnivanju i izboru članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
ODLUKA o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća
ODLUKA o komunalnim djelatnostima koje će se na području Općine Bilje obavljati davanjem koncesije
ODLUKA o potrebi dodjele koncesije za komunalnu djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na području Općine Bilje
 
Izvješće o radu Načelnika za period 06.06. – 31.06.2013.g
Zaključka o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu Općine Bilje za 2013.g
Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2013.g.
Statut Općine Bilje
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bilje
Odluka o djelomičnom stavljanju izvan snage Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
Odluka o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja
Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Bilje za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova/ca Općinskog vijeća Općine Bilje za razdoblje lipanj – prosinac 2013. Godine
Odluka ojavnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Bilje
Zaključak o inicijativi Općine Kneževi Vinogradi za promjenu granica općina Kneževi Vinogradi i Bilje“ – izdvajanjem naselja Zlatne Grede iz
Općine Bilje i pripajanje iste Općini Kneževi Vinogradi
Odluka o pokretanju inicijative za promjenu granica općina Bilje i Kneževi Vinograda – uspostavljanjem granica razgraničenja između općina Bilje i Kneževi Vinograda na sjeveru Zlatne Grede smjera istok –zapad tako da naselje Zlatna Greda bude teritorijalno povezano s Općinom Bilje.
Odluka o zaključivanju Sporazuma o priznanju i namirenju duga (Općina Bilje i Komunalno – Bilje d.o.o)
Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ovrsi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1332/2 upisanoj u zk.ul. 1535 k.o. Bilje koja je u vlasništvu Općine Bilje
Odluka o korištenju prava iz Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva
Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola
Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2013/2014.g
 
AKTI NAČELNIKA :
 
PRAVILNIK o načinu uporabe i prava vezanih za korištenje službenih vozila, reprezentacije, mobilnih telefona u službene svrhe te potpisivanja narudžbi.
ODLUKU o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grlica“ Bilje.
 
Odluka o određivanjupredstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvstke
Odluka o određivanjupredstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase
Odluka o određivanjupredstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo  za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjake
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Grlica
Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada   Dječjeg vrtića Grlica
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za komunalnu djelatnost prijevoz putnika u javnom prometu na području Općine Bilje
Odluka o sklapanju sudske nagodbe u parničnom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Belom Manastiru pod brojem P-1/13 (Jozo Marić)
Odluka o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Bilje
Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Vodoopskrbe d.o.o Darda
Pravilnik za dodjelu Stipendija redovitim studentima s područja Općine Bilje
Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitim studentima
Izvješće o izbor članova Savjeta mladih Općine Bilje
 
AKTI NAČELNIKA
Odluka o imenovanju povjerenika Civilne zaštite u Općini Bilje
Odluka o određivanjupredstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvstke
Odluka o određivanjupredstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjake
 
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna plana razvojnih programa
Općine Bilje za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu.
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje za 2013. godinu.
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Bilje u 2013. godini.
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2013. Godinu
1. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.   godinu
ODLUKA o usvajanju 1.izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2013. godinu....
Odluka o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2014. godinu.
Odluka o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2014. godini.
Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2014. Godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g.
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
Program o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2014.g.
ODLUKA O usvajanju proračuna Općine Bilje za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2014. g.
Odluka o nastavku rada Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra .
Odluka o izmjenama odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnih odnosa
Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Bilje.
Etički kodeks zaposlenika Općine Bilje .
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Bilje.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik“ broj; 03/08 i 6/11.)
Odluka o nerazvrstanim cestama.
Pravilnik o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Bilje u 2014.g.
Rješenje o isplati dara u umirovljenicima
ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Grlica za 2013.g.
ZAKLJUČAK o Godišnjem planu i program rada Dječjeg vrtića Grlica za 2013/14
 
PLAN prijma u službu za 2014. godinu.
PROGRAM mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2014. godinu.
ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o zakupu javnih površina.
PLAN nabave Općine Bilje za 2014. godinu.
ODLUKAo osnivanju Stručnog povjerenstva za rad na izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Općine Bilje.
ODLUKUo osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Bilje.
ISPRAVAK odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnih odnosa.
 
Zaključak u povodu razmatranja izvješća neovisnog revizora Hodicon d.o.o.
Izvješće o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2013.g.
Odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade.
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g.
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013.g.
Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.g.
Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine   Bilje u 2013.g.
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na rekonstrukciji raskrižja županijskih cesta Ž4257 i  Ž4042 u Bilju i prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju.
Zaključak o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju projekta Rekonstrukcija raskrižja cesta Ž 4257 i Ž 4042 te prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju
Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte Bilje“
Odluka o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bilje za 2014.g.
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju prijedloga te opozivu i imenovanju članova nadzornog odbora trgovačkog društva
Komunalno - Bilje d.o.o.( Klasa:363-02/05-01/5, Urbroj: 2100/02-12-90)
Odluka o prihvaćanju procjene ugroženosti od požara i donošenje Plana zaštite od požara za područje Općine Bilje
Odluka o izmjenama i dopunama plana zaštite i spašavanja Općine Bilje i Plana civilne zaštite kao njegovog sastavnog dijela
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj - prosinac 2014. godine.
Odluka o isplati dara u povodu Uskrsa 2014.g.
Odluka o visini naknade za rad na provedbi metodologije osiguravanja stručne pripreme materijala, odlučivanja, prezentacije i izvješćivanja osobama koje imenuje načelnik Općine Bilje.
AKTI NAČELNIKA
O d l u k a o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2014. godini
 
PLAN stručne izobrazbe i usavršavanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje za 2014. godinu
 
Zaključak o davanju ovlaštenja VODOVODU-OSIJEK d.o.o. za predlaganje donošenja Odluke o odvodnji otpadnih voda
Odluka o povjeravanju poslova upravljanja Sustavom odvodnje otpadnih voda Južna Baranja ; Kanalizacijski kolektor Osijek –Bilje i Kanalizacijski kolektor Darda- Bilje
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bilje
Odluka o osnivanju i imenovanju komisije za utvrđivanje nepokretne imovine   u vlasništvu Općine Bilje
Odluka o pokretanju postupka za prodaju stanova u vlasništvu Općine Bilje i osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provođenje natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Općine Bilje
I. statutarna odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Bilje
Odluka o usvajanju izvješća o radu komunalnog redara za 2013.g. i Plana i programa rada za 2014.g
Odluka o sufinanciranju nabavke opreme za novi sustav obračuna cijene usluge Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir
Suglasnost na izmjene i dopune Odluke o osnivanju Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra Općine Bilje i Statuta Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra Općine Bilje
III. izmjene i dopune odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bilje
Odluka o stavljanju van snage Odluke o sklapanju Ugovora o unosu nekretnina u trgovačko društvo Komunalno – Bilje d.o.o. i povećanju temeljnog uloga Općine Bilje u Komunalno – Bilje d.o.o. („Službeni glasnik“ Općine Bilje broj: 11 /2012).
AKTI STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:
PLAN RADA STOŽERA zaštite i spašavanja Općine Bilje za 2014. godinu
AKTI NAČELNIKA :
PROVEDBENI PLAN unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2014. godine
P L A N motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara
ZAKLJUČAK - Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatske na području Općine Bilje u 2014. godini
 
Rješenje o provođenju i plaćanju troškova hitnog aviotretiranja komaraca.
Odlukao provođenju otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave preventivna i obvezatna preventivna deratizacija i dezinsekcija na području Općine Bilje za razdoblje od 2014. – 2015.g. (MV 1/14)
OdlukaoizmjenamaidopunamaodlukeoizvršenjuProračunaza 2014.g.
Odluka o suglasnosti za pokretanje postupka kratkoročnog zaduživanja..
AKTI NAČELNIKA
ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grlica“ Bilje
 
Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Komunalno –Bilje d.o.o. za 2013.g.
Odluka o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno –Bilje d.o.o. o poslovanju društva u 2013.g
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu   trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o
Odluka o raspodjeli dobiti za 2013. godinu trgovačkog društva   Komunalno – Bilje d.o.o
Odluka o opozivu i razrješenju uprave – direktora trgovačkog društva Komunalno- Bilje d.o.o.
Odluku o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalnog-Bilje d.o.o
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte „ Bilje
Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2013.g
Odluka o usvajanju izvršenja programa javnih potreba u 2013.g
Odluka o usvajanju izvršenja programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje za 2013.g
Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja Općine Bilje u 2013.g
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Grlica
Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Grlica Bilje na :
- Plana upisa u vrtić za pedagošku godinu 2014/15 i
- Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje
Odluka o dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku   gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bilje
Odluka o dopunama Odluke o usvajanju Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Općine Bilje
Odluka o raspisivanju NATJEČAJA za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
Odluka o trošenju sredstva iz PROGRAMA trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2014.g
 
PRAVILNIK za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama
ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području općine Bilje“
Tekst natječaja
PRAVILNIK za provedbu Programapovećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća
ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Bilje“.
Tekst natječaja
 
Odluka o ugradnjisustava centralnog grijanja u Domu kulture u Kopačevu
Odluka o izmjenama i dopunama teksta Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever„ Općine Bilje
Odluka o suglasnosti na izvođenje nepredviđenih radova , izmještanja niskonaponske mreže i javne rasvjete u zoni zahvata kružnog toka u Bilju
ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Grlica
 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u I. krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
Izvješće o radu načelnika Općine Biljeza period siječanj - lipanj 2014 godine
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2014.godine
Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave komunalne opreme (MV -02/2014) i potpisivanju Ugovora o sufinanciranju nabave komunalne opreme sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Odluka o provođenju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za nabavu dodatnih usluga na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje
Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2014/15.godinu
Pravilnik o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Bilje
Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola
Zaključak o imenovanje sudaca porotnika i to :
a ) sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
b ) sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
c ) sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku
Odluka o izmjenama odluke o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja
 
Odluka o suglasnosti na izvođenje dodatnih radova u zoni zahvata kružnog toka u Bilju, provođenje pregovaračkog postupka javne nabave i dodatak Ugovora o načinu sufinanciranja projekta Rekonstrukcija raskrižja cesta Ž 4257 i Ž 4042 te prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju
 
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Bilje za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi   Općine Bilje za 2014. godinu.
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna   program javnih potreba u sportu   Općine Bilje u 2014. godini.
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2014. godinu.
1. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
1. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
Odluka o usvajanju 1.izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje za 2014. godinu.
Odluka o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2015. godinu.
Odluka o usvajanju Programa javnih potreba Općine Bilje u 2015. godini:
a)Programjavnihpotrebaukulturiza 2015. godinu
b)Programjavnihpotrebau športuza 2015. godinu
c) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2015. Godinu.
d) Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015. godinu
e) Program zadovoljenja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2015. godinu.
Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2015. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2015
ODLUKA o usvajanju Proračuna Općine Bilje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.g.
Odluka o dodjeli financijske potpore Župi Bezgrešnog Začeća BDM u Bilju
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u II. krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
ZAKLJUČAK- Izvješće Komisije za utvrđivanje   nepokretne imovine Općine Bilje
Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Vardarcu
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje
Pravilnik o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Bilje u 2015.g.
Odluka o isplati dara umirovljenicima
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu smjernica za izradu Strategije razvoja Općine Bilje za period 2014-2020.g
Izvješće o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2014.g
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.g
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2014.g
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2015.g
Zaključako usvajanju izvješća o radu komunalnog redara za 2014. godinu i prijedlogPlana i programa rada za 2015. godinu
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u III. krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
Rješenje o izboru i imenovanju ravnatelja Hrvatsko-Mađarskog kulturnog centra
Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o
Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave preventivna i obvezatna preventivna deratizacija i dezinsekcija na području Općine Bilje za razdoblje od 2015. – 2016.g. (EMV 3/2015)
Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Općine Bilje i provođenju natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Općine Bilje
Odluka o pripremi dokumentacije i prijave na natječaje raspisane prema Mjeri07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
Zaključak o imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine
Odluka o isplati dara u povodu Uskrsa 2015.g
ZAKLJUČAK o Sporazuma o plaćanju odvjetniku DOMAGOJU REŠETAR
 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2015. godinu
ODLUKAOprovedbipreventivnihiobveznihpreventivnihmjeraDeratizacijezapodručjeOpćine Bilje u 2015. godini
PLAN prijma uslužbu za 2015. godinu
Plan javne nabave Općine Bilje za 2015.g
 
ISPRAVAK odluke o III. izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana
 
Zaključak o usvajanju izvješća o Komunalnom-Bilje d.o.o
 
AKTI NAČELNIKA
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2015. Godine
Odluka o osnivanju radne skupine za izradu dokumenata zaštite i spašavanja Općine Bilje
Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Bilje
 
AKTI STOŽERA ZA SPAŠAVANJE
Plan rada stožera zaštite i spašavanja Općine Bilje za 2015. godinu
 
Izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Bilje o podnesenoj ostavci na vijećničku dužnost vijećnice Općinskog vijeća i otpočinjanju mandata zamjenskom vijećniku
Zaključak o davanju suglasnosti na Plana upisa u Dječjem vrtiću Grlica Bilje za pedagošku godinu 2015/16.
Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2014.g.
Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja Općine Bilje u 2014.g
Odluka o usvajanju izvršenja programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje
Odluka o usvajanju izvršenja programa javnih potreba u 2014.g. i to Programa :
-javnih potreba u zdravstvu
-javnih potreba u športu
-javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
-javnih potreba u kulturi
-javnih potreba socijalno ugroženog pučanstva
ODLUKA o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno - Bilje d.o.o. o poslovanju društva u 2014.g
ODLUKA o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Komunalno –Bilje za 2014.g
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014.g. trgovačkog društva Komunalno –Bilje d.o.o
Odluka o raspodjeli dobiti za 2014.g. trgovačkog društva Komunalno- Bilje d.o.o
Zaključak o očitovanju na ponudu i pravo prvokupa kulturnog dobra, „Dvorca Eugena Savojskog“ koji se nalazi u Bilju na kč.br.916. i livade u selu na kč.br.917/2. sve u k.o. Bilje
Odluka o proglašenju zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značaja.
Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Bilje 2015.-2020
Odlukao pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave radova na izgradnji dijela građevine: Distributivna telekomunikacijska kanalizacija Poslovne zone Bilje
Odlukao javnim priznanjima Općine Bilje
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Bilje
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Bilje
 
AKTI NAČELNIKA
ODLUKUA održavanju pokazne vježbe zaštite i spašavanja „BILJE 2015“
ZAKLJUČAK o Planu operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Bilje u 2015. godini
 
SLUŽBENI GLASNIK br. 4 od 15.07.2015. godine
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o dodijeli Javnih priznanja Općine Bilje
I. izmjena i dopuna plana nabave Općine Bilje za 2015. godinu
 
AKTI NAČELNIKA
Odluka o stavljanju van operativnosti DVD Lug
 
ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga za ponovnu javnu raspravu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje
Objava ponovne javne rasprave o Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje
 
 
AKTI   VIJEĆA_MAĐAESKE NACIONALNE MANJINE
R J E Š E N J E o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Z A K L J U Č A K o izvješću Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima izabranih kandidata za Vijeće mađarske   nacionalne manjine Općine Bilje
R J E Š E N J E o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje.
R J E Š E N J E o izboru predsjednika Vijeća mađarske   nacionalne manjine Općine Bilje
R J E Š E N J E o izboru zamjenika predsjednika Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Bilje.
ZAKLJUČAK o utvrđivanju kandidata za člana Savjeta za nacionalne manjine iz redova Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Bilje.
ZAKLJUČAK O sjedište Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Bilje bude u Bilju na adresi Bilje, Šandora Petefija 78.
 
AKTI VIJEĆA_SRPSKE NACIONALNE MANJINE
R J E Š E N J E o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Z A K L J U Č A K o izvješću Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima izabranih kandidata za Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Bilje
R J E Š E N J E o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje.
R J E Š E N J E o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Bilje
R J E Š E N J E o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Bilje
ZAKLJUČAK o utvrđivanju kandidata za člana Savjeta za nacionalne manjine iz redova Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Bilje
 
ISPRAVAK Odlukeo javnim priznanjima Općine Bilje
 
Izvješće o radu načelnika Općine Bilje za period siječanj - lipanj 2015 godine
Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja  o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2015.godine.
Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Bilje za 2014.g.
Prijedlog odluke o izmjeni Cjenika komunalnih usluga Komunalno –BILJE d.o.o.
Prijedlog  odluke o  izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa- Usklađivanje Odluke s Uputama Ministarstva Uprave
Prijedlog  odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Bilje
a) Prijedlog Odluke o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku  2015/16.godinu
b) Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2015/16.godinu
Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite Općine Bilje kao njegovog sastavnog dijela
Usklađivanje općih akata sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti  i izborne promidžbe
PRIJEDLOG odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Bilje
PRIJEDLOG ODLUKE o izmjenama i dopunama Pravilnik o zakupu javnih površina
Prijedlog odluke  o kupovini  nekretnina  na javnoj dražbi Stečajnog dužnika Izolirka - trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge - u stečaju, Bilje, Kralja Tomislava 94, OIB:01035800612, Prijedlog odluke  o davanju prethodne suglasnosti  Općine Bilje za ulazak u sastav urbane aglomeracije Osijek
 
AKTI NAČELNIKA
PRAVILNIK o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja općine bilje u školskoj godini 2015/2016
ODLUKA o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Bilje
 
 
AKTI NAČELNIKA OPĆINE BILJE
ODLUKA o uređenju prometa na nerazvrstanim cestama
 
Zaključak o izvješću o radu Dječjeg vrtića Grlica Bilje za 2014/2015
Odluka o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Grlica Bilje za predškolsku godinu 2015/2016.
Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Grlica Bilje
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Bilje za 2015. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
1.izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi
1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2015. godini
1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015. godinu
ugroženog pučanstva Općine Bilje u 2015.
1. Izmjena i dopuna programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje u 2015. godini
1.izmjena i dopuna programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2015. godinu
1.izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
1.izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Odluka o usvajanju 1.izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje za 2015.g.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Bilje
Odluka o isplati dara umirovljenicima
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bilje u 2015.g
 

Odluka o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Odluka o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2016. godini:
Program javnih potreba u kulturi za 2016.g
Program javnih potreba u sportu za 2016.g
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2016.g
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2016.g
Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2016.g
Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2016. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. Godinu
Program utroška sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2016.g
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2016. godinu
Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2016. godinu i projekcije za 2017. I 2018. godinu
Odluka o sklapanju :
a) Dodatka ugovoru o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje, zaključenog između Općine Bilje i Belja d.d. Darda, Industrijska zona 1, Mece (Klasa: 944-01/08-01/2, Urbroj:2100/02-02-08-20)
b) III. Dodatka Predugovora Ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje (Klasa: 944-01/10-01/1, Urbroj:2100/02-11-) od 11. veljače 2009.g.sklopljenog između Općine Bilje i Pestrid d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i usluge iz Bilja, Šandora Petefija 109,
c) Dodatka Predugovora Ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje (Klasa: 944-01/10-01/1, Urbroj:2100/02-11-30) od 09.08.2011.g.sklopljenog između Općine Bilje i Pestrid d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i usluge iz Bilja, Šandora Petefija 109
Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Bilje za 2016.g
Zaključak o izvješću o radu Hrvatsko mađarskog kulturnog centra
Općine Bilje za razdoblje od 24. ožujka 2014. - 1.listopada 2015. godine
Zaključak o davanju suglasnosti na Plan i Program rada Hrvatsko mađarskog kulturnog centra Općine Bilje za 2016. godinu i financijski plan za 2016. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine
Ispravak Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Grlica Bilje
 
Ažurirano: Srijeda, 17 Svibanj 2017 14:44